January 1, 2011 archive

新年希望快樂

新年有乜願望? 希望貓大人唔好太黐身。希望貓大人身壯力健。希望可以早日踩到100公里。希望可以踩上大帽山。希望中六合彩。 希望快樂事多過不快樂的事。